Likeverd, inkludering og tilrettelegging. Den norske kirkes betjening av mennesker med utviklingshemning Svein Sandos modelljernbanenettsted :: To-skinne-systemet eller Märklin-systemet CSS=
toppbanner

Hovedemner

Generelt

Elektrisk

Rullende materiell

Spor

Landskap

Mine MJ-anlegg

Andre MJ-anlegg

FREMO

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

A Artikkel
O Oversikt
D Diverse
B Blog
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Non Aliud faglig

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

HIT 107 hm=

2-skinne-systemet eller Märklin-systemet - eller 2R vs. 3R

av Svein Sando, oppr. 1998, revidert flere ganger senere, senest 2014

Jeg får av og til spørsmål fra folk om de skal velge Märklin eller 2-skinne-systemet når de skal bestemme seg for hva slags modelljernbanesystem de skal satse på. Som en hjelp til å svare på det spørsmålet finner du her noen av de argumentene som finnes for og i mot de to systemene. Dersom noen av leserene av denne teksten har andre eller utfyllende synspunkter, vil jeg være takknemlig for å høre disse slik at de kan innlemmes i denne teksten.

Betegnelsene på systemene

Det har vært brukt mange forskjellige navn for å skjelne de to systemene fra hverandre. Her er noen av dem:

 • Märklinsystemet, Vekselstrøm, AC, 3-skinnesystemet, 3-rail, 3R, 3RAC, 3-leder, 3L
 • Likestrøm, DC, 2-skinnesystemet, 2-rail, 2R, 2RDC, 2-leder, 2L

Etter at digitaldriften (DCC) gjorde sitt inntog slik at både Märklinsystemet og 2-skinnesystemet i digitalutgaven drives av et bipolart DC-signal, dvs. en slags vekselstrøm, er angivelse av likestrøm, vekselstrøm, AC og DC ikke særlig treffende lenger. Systemforskjellen består først og fremst på om man benytter seg av midtleder eller ikke for den ene spenningspolen. Dermed reduseres antall treffende betegnelser, og disse gjenstår:

 • Märklinsystemet, 3-skinnesystemet, 3R, 3L, 3-leder
 • 2-skinnesystemet, 2R, 2L, 2-leder

I denne artikkelen bruker jeg videre 3-skinnesystemet og 2-skinnesystemet, eller 3R og 2R.

Illustrasjoner av de to systemene

Märkin-systemet, 3R

Tre varianter av M-skinner, K-skinne og C-skinne helt til høyre:


Kilde: Wikipedia, Kassander der Minoer.

2-skinnesystemet


Peco Fine scale spor, code 75, og nærmst til høyre selvbygget spor code 70.

Generell karakteristikk av de to systemene

Forskjellen på de to systemene er knyttet til de to nedennevnte forholdene. Andre ting berøres ikke i denne artikkelen. De to nevnte forhold er ikke avhengige av hverandre.

2-skinne-systemet

 • Strømopptakets to poler er disse: (1) Den ene skinnene. (2) Den motsatte skinnen (eller virksom kontaktledning).
 • Uten DCC bruker framdriftsmotorene likestrøm, maksimalt 12-14 V.

3-skinnesystemet

 • Strømopptakets to poler er disse: (1) Begge skinnene. (2) En tredjeskinne som normalt består av en punktrekke beliggende mellom skinnene i svillene (eller virksom kontaktledning).
 • Uten digitaldrift brukte framdriftsmotorene tidligere vekselstrøm, maksimalt 16 V.

Kommentar

Da begge systemene kan bruke kontaktledning som den ene polen, utgjør dette ingen forskjell mellom systemene.

Anførte fordeler ved 3-skinnesystemet

 • Større driftssikkerhet med hensyn på strømopptak pga tre strømledere (to skinner og punktkontakter) i stedet for to. Märklins lok er også jevnt over tunge, hvilket også bidrar til økt driftssikkerhet, men dette forholdet er ikke knyttet til systemet i og for seg.
 • Enkelt elektrisk koblingsopplegg. Dersom sporplanen inneholder muligheter for å snu kjøreretningen på hele togsett (vendesløyfer eller snuspor), trenger man ikke gjøre noe elektriske foranstaltning for dette.
 • Märklins lokomotiver ansees jevnt over å være mer robuste enn det meste annet. Særlig gjelder det lokene i metallstøp.
 • Vogner i skala H0 fra 2-skinnesystemet kan uten videre brukes på 3-skinnesystemet (muligens med koblingsbytte), men ikke omvendt uten at hjulsatsene skiftes ut med isolerende hjul.
 • For de mer avanserte: Sporfelt-deteksjon er enklere enn for 2R og kan gjøres på proto-typ-vis ved å isolere den ene skinnestrengen som kobles til en detektorkrets. Enhver hjulgang som kortslutter de to skinnestrengene vil vise at sporfeltet er belagt. Dette er mulig i 2R også, men da må hjulene på vognene som skal vise belegg utstyres med en motstand (i størrelsesorden 10k - 100k ohm) som kobles til hver av hjulsidene.
 • Dette sier noen 3R-brukere om hvorfor de har valgt 3R:
  • Nostalgiske grunner; minner om barndommens elektriske tog.
  • Bredere utvalg enn bare Märklin. Svært mye rullende materiell leveres for 3R like godt som for 2R.
  • MJ innebærer alltid kompromisser, og grove koblinger i 2L kan være like skjemmende som midtkontakter mellom skinnene. Det er subjektivt hva man finner viktigst å ha eller å unngå.
  • Med C-skinnene er midtkontaktene blitt så små at de nesten ikke legges merke til.
  • Apellerer til dem som vil kjøre tog framfor å telle nagler på modellene.

Anførte fordeler ved to-skinne-systemet

 • Utstyr leveres i flere forskjellige skaler, ikke bare i H0.
 • Vesentlig større forbildetro skinnegang. (Märklins K-skinner og C-skinner har imidlertid gjort forskjellene mindre enn dengang M-skinnene var enerådende. Men fremdeles utgjør sporveksler og andre spesialspor en visuell utfordring for 3L-systemet i så måte. C-skinnene leveres p.t. kun med faste svingradier hvilket i seg selv er en stor ulempe dersom man vil lage realistisk sporgeometri.)
 • Vesentlig større utvalg av systemspesifikt utstyr fordi Märklin er den eneste produsent som bruker 3L-systemet. Dette gjelder ikke minst for rullende materiell med norsk forbilde.
 • Erfaring viser at nesten alle som skifter system en eller annen gang av sitt MJ-liv, de gjør det fra 3R til 2R. Ved å velge 2R fra starten unngår man eventuelt denne problematikken senere.
 • En av de viktigste grunnene til at noen skifter fra 3R til 2R, er et ønske om mer realistisk spor. For mange er dette et ønske som utvikler seg over tid, og ofte ikke er noe man tenker på når man starter med MJ. Det innebærer derfor etter mitt syn er større risiko ved å velge 3R enn 2R, fordi man har bundet seg til et system som ved sin art ligger tilbake for hva 2R klarer å oppnå i modelleringsrealisme. Hvor viktig det feltet er, vil variere fra person til person, men siden det kan endre seg for samme person over tid, innebærer dette altså et risikoområde som 2R ikke har. Man kan selvsagt komme ut av dette ved å skifte system, men det er verken omkostningsfritt rent økonomisk, tidsmessig eller opplevelsesmessig.

Min konklusjon

 1. Dersom kjøring av tog er det viktigste, og man kan leve med punktkontaktene i skinnene, og man tror man kan gjøre det i overskuelig framtid, og er eventuelt villig til å ta omkostningene med å bytte system en gang i framtiden, kan man velge Märklins 3-ledersystem.
 2. Hvis punkt 1 ikke kan oppfylles, bør man velge 2-ledersystemet.

Lenke og en sluttbetraktning om dette temaet som tabuområde

Verv meg som AC-utøver. Debatt på MJF-forumet start 22.2.11.

Debatten utartet etterhvert til å bli ganske heftig. Av en eller annen grunn er dette et ømtålig tema som av og til avstedkommer følelsesladde debatter der det kan virke som et spørsmål om ens systemvalg nesten er som å kritisere ens livssyn sønder og sammen. Noen Märklinister mener det er utidig misjonering dersom man anfører kritiske merknader til 3R eller anbefaler 2R framfor 3R. Det er synd dersom slike holdninger skal legge dagsorden for hva vi kan snakke om eller ikke i MJ-sammenheng, og jeg mener vi ikke bør la oss styre av at et område forsøkes gjøres til tabuområde selv om noen har slike sterke følelser for området. Dette er en hobby, ikke en ideologi. Dersom noen vil gi det status av ideologi eller livssyn, så er det deres valg, men dette må ikke få bestemme agendaen for et helt MJ-miljø.

Når det er sagt, så er kunnskapen om at det er slike sterke følelser for Märklin ute og går, viktig for hvordan slike spørsmål som systemvalg tas opp, eller at man har kritiske merknader til Märklins produkter el.l.. Noen ganger virker det likevel som at det skal nesten ingen ting til for at noen føler seg krenket eller forfulgt. Den slags reaksjoner må man i tilfelle bare påregne som en risiko, uten at man av den grunn saklig sett behøver å ha opptrådt galt sett fra et mer utenforliggende ståsted.

Nå preges slike debatter av noen få aktører, så man må være forsiktig med å bruke slike debatter til å danne seg et inntrykk av MJ-ere generelt, enten de har valgt 2R eller 3R.

 

Artikkelen revidert siste gang 19.4.2012


Denne artikkelen er vist 21121 ganger

Ett tilfeldig blant 27 MJ-bilder fra anlegg jeg sammen med andre eller alene har vært med på å bygge:
menyadm/pix3/galleri/28144.jpg

I dag 750 treff på mj, og 1339508 totalt siden 28.11.2007 21:52. Dagsgjennomsnitt: 305 treff ·

© Svein Sando - e-post: ssandoerstatt dette bildet med tegnet krøllalfaonline.no               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet p denne nettsiden er underlagt ndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgende foresprsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan fres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (1998, 2011). To-skinne-systemet eller Märklin-systemet. Lastet ned 08.12.2019 fra https://www.sando.co/index.php?vis=200&nid=3

Php-versjon 7.2.25