CSS: F�rst basic/ses.css, dernest basic/ses-paged.css

Det er smart å reise kollektivt, også fra et egosentrisk synspunkt!

Svein Sando

Bodil Jönnson skriver i sin bok "Ti tanker om tid" (Pax forlag, 2000):

"Sett at du har fire mil til jobben og kjører bil åtte mil om dagen. Det gjør du kanskje på en time. Men tar det virkelig en time å kjøre åtte mil? La oss regne etter (tallene er litt gamle, men proporsjonene er de samme): Det koster omtrent 200 kroner å kjøre åtte mil med bil. De to hundre kronene må man arbeide for. Gjennomsnittsinntekten per time etter skatt er 50 kroner. Det tar altså fire timer å få tjent inn pengene til bilkjøringen. Men da tar det jo ikke en time å kjøre åtte mil, men 1+4 timer, det vil si fem timer! Da er jo gjennomsnittsfarten 16 km i timen (80 km på 5 timer). Altså hadde man like gjerne kunnet sykle!" (s.15)

Den generelle formel for å finne reell gjennomsnittshastighet slik hun forestår det er slik:

Gitt at

I = Netto inntekt pr time
T = Merutgift pr. km ved transportmidlet man ønsker å se hvor dyrt/langsomt egentlig er
G = Gjennomsnittshastigheten ved transportmidlet
L = Transportlengde

Kostnaden ved transportmidlet er da LT
Antall timer merarbeid for å dekke transportkostnaden er LT / I
Tid i transportmidlet er L / G
Total arbeidstid ved å bruke transportmidlet er L / G + LT / I = L(1/G + T/I)
Som utgjør en gjennomsnittshastighet L / L(1/G + T/I) = IG / (I + TG)

Det vil si at reiselengden spiller ingen rolle, kun forholdet mellom lønn, gjennomsnittshastighet og kilometerkostnad.

La oss prøve dette på en typisk norsk situasjon i dag. Gitt at nettoinntekten er 80 kr timen, gjennomsnittshastigheten med bil er 50 km/t og utgiften 3,0 pr. km. Formelen gir en gjennomsnittshastighet på 17,4 km/t. Med litt trening er det fullt mulig å sykle med en slik gjennomsnittshastighet også i norsk kuppert terreng.

La oss så bruke det på kollektivtransport. Gjennomsnittshastigheten går vesentlig ned grunnet gangtid og ventetid. Følgende regneark viser hvordan ulike hastigheter og kostnader gir ulik gjennomsnittshastighet arbeid inkludert:

Netto timelønn

80

Gjennom-snitts-hastighet

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Kmpris

1

8,89

12,6

16

19

21,8

24,3

26,7

28,8

30,8

32,6

34,3

35,9

37,3

38,7

40

1,5

8,42

11,7

14,5

17

19,2

21,1

22,9

24,4

25,8

27,1

28,2

29,3

30,3

31,2

32

2

8

10,9

13,3

15,4

17,1

18,7

20

21,2

22,2

23,2

24

24,8

25,5

26,1

26,7

2,5

7,62

10,2

12,3

14

15,5

16,7

17,8

18,7

19,5

20,2

20,9

21,4

22

22,4

22,9

3

7,27

9,6

11,4

12,9

14,1

15,1

16

16,7

17,4

18

18,5

18,9

19,3

19,7

20

3,5

6,96

9,06

10,7

11,9

13

13,8

14,5

15,2

15,7

16,1

16,6

16,9

17,2

17,5

17,8

Sett at kilometerprisen er 1,50 og at gjennomsnitthastigheten er 25 km/t, altså at man bruker dobbelt så lang tid som om man brukte egen bil. Da blir gjennomsnitthastigheten 17 km/t (gult felt), hvilket er temmelig nær det vi regnet ut for bilbruk. Det vil si at det er samme tidskostnad for begge transportformer. I tillegg får man to ting i gevinst ved å bruke kollektivtransport: trim til og fra befordringsmiddelet og ledig tid mens man transporteres som er til disposisjon innen visse rammer. Den siste fordelen har kollektivtransporten også i forhold til sykling.

Regnestykket viser at kollektivtransport er den mest gunstige reiseformer også sett fra et individuelt synspunkt!

Man ser av tabellen også det dersom reisehastigheten går ned, blir vitsen med kollektivtransport framfor å sykle mindre og mindre. Dersom reisehastigheten går opp, blir gevinsten vis a vis bilbruk bedre og bedre.


Denne artikkelen er vist 21534 ganger

© Svein Sando               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2001). Det er smart å reise kollektivt, også fra et egosentrisk synspunkt. Lastet ned 23.07.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=189&nid=2

Php-versjon 7.4.33