basic/banner2e.jpg

Main topics

Allment om jernbane

Jernbanehistorie

Baner

Lok & vogner

Tog

Jernb. og samfunnet

Jernbanebilder

Diverse

Hus og byer

Search in this website:

Choose articles by genre:

A Papers
O Surveys, tables
D Miscellaneous
L Links
P Web portal
S Citations
F Research, discussion
G Thoughts
B Pictures
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway
Viaduct model railroad

Det er smart å reise kollektivt, også fra et egosentrisk synspunkt!

Svein Sando

Bodil Jönnson skriver i sin bok "Ti tanker om tid" (Pax forlag, 2000):

"Sett at du har fire mil til jobben og kjører bil åtte mil om dagen. Det gjør du kanskje på en time. Men tar det virkelig en time å kjøre åtte mil? La oss regne etter (tallene er litt gamle, men proporsjonene er de samme): Det koster omtrent 200 kroner å kjøre åtte mil med bil. De to hundre kronene må man arbeide for. Gjennomsnittsinntekten per time etter skatt er 50 kroner. Det tar altså fire timer å få tjent inn pengene til bilkjøringen. Men da tar det jo ikke en time å kjøre åtte mil, men 1+4 timer, det vil si fem timer! Da er jo gjennomsnittsfarten 16 km i timen (80 km på 5 timer). Altså hadde man like gjerne kunnet sykle!" (s.15)

Den generelle formel for å finne reell gjennomsnittshastighet slik hun forestår det er slik:

Gitt at

I = Netto inntekt pr time
T = Merutgift pr. km ved transportmidlet man ønsker å se hvor dyrt/langsomt egentlig er
G = Gjennomsnittshastigheten ved transportmidlet
L = Transportlengde

Kostnaden ved transportmidlet er da LT
Antall timer merarbeid for å dekke transportkostnaden er LT / I
Tid i transportmidlet er L / G
Total arbeidstid ved å bruke transportmidlet er L / G + LT / I = L(1/G + T/I)
Som utgjør en gjennomsnittshastighet L / L(1/G + T/I) = IG / (I + TG)

Det vil si at reiselengden spiller ingen rolle, kun forholdet mellom lønn, gjennomsnittshastighet og kilometerkostnad.

La oss prøve dette på en typisk norsk situasjon i dag. Gitt at nettoinntekten er 80 kr timen, gjennomsnittshastigheten med bil er 50 km/t og utgiften 3,0 pr. km. Formelen gir en gjennomsnittshastighet på 17,4 km/t. Med litt trening er det fullt mulig å sykle med en slik gjennomsnittshastighet også i norsk kuppert terreng.

La oss så bruke det på kollektivtransport. Gjennomsnittshastigheten går vesentlig ned grunnet gangtid og ventetid. Følgende regneark viser hvordan ulike hastigheter og kostnader gir ulik gjennomsnittshastighet arbeid inkludert:

Netto timelønn

80

Gjennom-snitts-hastighet

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Kmpris

1

8,89

12,6

16

19

21,8

24,3

26,7

28,8

30,8

32,6

34,3

35,9

37,3

38,7

40

1,5

8,42

11,7

14,5

17

19,2

21,1

22,9

24,4

25,8

27,1

28,2

29,3

30,3

31,2

32

2

8

10,9

13,3

15,4

17,1

18,7

20

21,2

22,2

23,2

24

24,8

25,5

26,1

26,7

2,5

7,62

10,2

12,3

14

15,5

16,7

17,8

18,7

19,5

20,2

20,9

21,4

22

22,4

22,9

3

7,27

9,6

11,4

12,9

14,1

15,1

16

16,7

17,4

18

18,5

18,9

19,3

19,7

20

3,5

6,96

9,06

10,7

11,9

13

13,8

14,5

15,2

15,7

16,1

16,6

16,9

17,2

17,5

17,8

Sett at kilometerprisen er 1,50 og at gjennomsnitthastigheten er 25 km/t, altså at man bruker dobbelt så lang tid som om man brukte egen bil. Da blir gjennomsnitthastigheten 17 km/t (gult felt), hvilket er temmelig nær det vi regnet ut for bilbruk. Det vil si at det er samme tidskostnad for begge transportformer. I tillegg får man to ting i gevinst ved å bruke kollektivtransport: trim til og fra befordringsmiddelet og ledig tid mens man transporteres som er til disposisjon innen visse rammer. Den siste fordelen har kollektivtransporten også i forhold til sykling.

Regnestykket viser at kollektivtransport er den mest gunstige reiseformer også sett fra et individuelt synspunkt!

Man ser av tabellen også det dersom reisehastigheten går ned, blir vitsen med kollektivtransport framfor å sykle mindre og mindre. Dersom reisehastigheten går opp, blir gevinsten vis a vis bilbruk bedre og bedre.


This article is shown 20226 times

Ett tilfeldig blant 106 jernbanebilder jeg har fotografert selv:
menyadm/pix2/galleri/p4455.jpg

I dag 1160 treff på ses-jernbane, og 5143440 totalt siden 09.05.2004 11:49. Dagsgjennomsnitt: 703 treff ·

© Svein Sando               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2001). Det er smart å reise kollektivt, også fra et egosentrisk synspunkt. Downloaded 25.05.2024 from https://www.sando.co/index.php?vis=189&nid=2&eng=1

Php-versjon 7.4.33


Valid HTML 4.01!